Children of Korematsu, Hirabayashi, Yasui File Supreme Court Brief Challenging Travel Ban


Karen Korematsu (left), Holly Yasui, and Jay Hirabayashi, children of Fred Korematsu, Minoru Yasui and Gordon Hirabayashi. (Photo via DiscoverNikkei.org)