top of page

A New Year in San Gabriel Valley


Hatsue Amano, Herb Amano, Mio Arata, Mariko Garrett, Ted Hashimoto, Miko Hayami, Bobbie Higa, Larry Higa, Nobi Hirakawa, Al Horibe, Sylvia Inouye, Gladys Itamura, Janet Iwata, Grace Kanada, George Kaneda, Sandy Kaneda, Yoshiko Kato, Hiro Kusumoto, Ken Matsumoto, Mabel Mayeda, Tak Murase, Tee Murashige, Kiyo Nakamoto, Ethel Nakasato, Tetsuko Ogata, Sally Shibukawa, Kay Shintaku, Kiyomi Shintaku, Sadako Sogioka, Beatrice Tabata, Shogo Tabata, Charlotte Takata, Saburo Takata, Paulo Takatsuka, Chiyo Watanabe, Henry Watanabe, Lucky Yamamoto, Sachi Yoshida, Tak Yoshida, Harold Yoshizumi.

Photos by J.K. YAMAMOTO/Rafu Shimpo

0 views0 comments
bottom of page